Podmienky predaja

Všeobecné podmienky predaja vozidiel v autobazári

 

Zmluvu o sprostredkovaní predaja vozidla uzatvárame podľa ustanovení §§ 737 -741 Občianskeho zákonníka s majiteľom vozidla, prípadne ním splnomocneným zástupcom.

 

Pri predaji vozidla prosíme predložiť :

  • Technický preukaz vozidla
  • Osvedčenie o evidencii vozidla
  • Zloženku o úhrade zákonného poistenia
  • Občiansky preukaz ev. výpis z Obchodného registra
  • Splnomocnenie na prepis vozidla
  • Servisnú knižku a návody
  • Protokol z STK
  • Všetky kľúče a ovládače od vozidla

Ďalej prosíme vo vlastnom záujme poskytnúť tieto informácie:

  • všetky závažné opravy a výmeny agregátov, prípadne iné  závažné informácie o vozidle
  • typ olejov,  prevádzkových náplní a ich posledná výmena

Naša spoločnosť, ak sa uzatvára zmluva o sprostredkovaní, ako obstarávateľ predaja – sprostredkovateľ si vyhradzuje 24 hodín na posúdenie technického stavu a tým aj predajnosti vozidla. Prehliadka je bezplatná a v prípade, že stav vozidla evidentne nezodpovedá deklarovanému stavu, vozidlo si majiteľ preberie späť a zmluva sa ruší. Poplatky z tohto úkonu nie sú.

Predajná cena ako aj sprostredkovateľská provízia sa stanovuje v zmluve dohodou, obvyklá je 4% z predajnej ceny + DPH. Najnižšia dohodnutá provízia je 100,- EUR s DPH. Každá zmena dohodnutej predajnej ceny je možná iba so súhlasom majiteľa vozidla. Spotrebované pohonné hmoty na skúšobné jazdy, ako aj zahrievanie v zimných mesiacoch ide na náklady autobazáru. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy pred uplynutím dohodnutej lehoty bez závažného dôvodu, je povinný uhradiť autobazáru poplatok vo výške 2% z predajnej ceny.

Objednávateľ nemôže túto zmluvu zrušiť v prípade, že zo strany obstarávateľa už došlo k závažnému jednaniu o predaji ( napr. zloženiu zálohy, vystaveniu faktúry a pod.). Úhradu ceny po odrátaní provízie z predaja vozidla sa vypláca po 3 dňoch od vykonania prepisu vozidla na dopravnom inšpektoráte.

Vozidlá prevzaté do komisionálneho predaja sú v areáli autobazáru strážené 24 hodín, poistené a pravidelne udržiavané a podľa potreby ošetrované.

V prípade, že máte záujem, radi vymeníme všetky náplne v agregátoch a tým zvýšime predajnosť Vášho vozidla.

 

Podmienky predaja vozidiel 2018 .pdf